Norėdami dalyvauti atrankoje į 2018-2019 m.m. GVA programą užpildykite ir pateikite šią paraišką.

 

Vaiko duomenys

 

Jūsų duomenys

 • Toliau 1 / 4
 

Gabumai ir pasiekimai

 • Prašome balais pažymėti, kaip Jūs vertinate kiekvieną žemiau išvardintą vaiko savybę. Vertindami naudokitės šiais kriterijais: 1 = Nesiskiria nuo bendraamžių 2 = Šiek tiek pralenkia bendraamžus 3 = Gerokai pralenkia bendraamžius 4 = Išsiskiria iš bendraamžių grupės (1 iš 50) Komentarus ir pavyzdžius, charakterizuojančius vieną ar kitą vaiko savybę, galite įrašyti žemiau.
 • Toliau 2 / 4
 

Vaiko sveikata

 • Toliau 3 / 4
 

Atrankos ir dalyvavimo sąlygos, sutikimai ir patvirtinimai

 • Priėmimo į GVA programą atranka apima: • pasiekimų įvertinimą (atvejai, kai neatliekamas, nurodyti www.gabiuvaikuakademija.lt ); • bendrųjų gebėjimų įvertinimą (atvejai, kai neatliekamas, nurodyti www.gabiuvaikuakademija.lt ); • tėvų apklausos anketą. Vaiko atliktų testų rezultatai ir bet koks atrankos vertinimas bus pateikti tik į programą priimtų vaikų artimiesiems. Kitų vaikų testų rezultatai nepateikiami ir nekomentuojami.
 • Atrankos į GVA programą metu vaikui bus atliktas bendrųjų gebėjimų įvertinimo testas.
 • Vaiko darbai ir jo (s) nuotraukos ar vaizdo medžiaga, sukurtos atrankos į ir (ar) veiklos GVA programos metu, gali būti naudojama spausdinta ar elektronine forma GVA veikloje ir jos viešinimui. GVA programos vykdytojai visuomet atsakingai apsvarsto skelbiamą medžiagą ir galimą jos poveikį.
 • Metinis dalyvavimo GVA programoje mokestis už 2018-2019 m.m. sudaro 350 eurų (už GVA MINI programą - 175 eurų) ir mokamas banko pavedimu patvirtinus priėmimą į programą, t.y. sudarant dalyvavimo programoje sutartį (sutartis įsigalioja laiku gavus mokėjimą). Programos kaina apima GVA mokymo medžiagą ir nurodytos apimties užsiėmimus. Dalyvavimo programoje kaina neapima papildomos rekomenduojamos ar vaikui įdomios ir naudingos literatūros bei priemonių. Sumokėtas dalyvavimo programoje mokestis negrąžinamas neatsižvelgiant į priežastis, dėl kurių vaikas nebedalyvauja GVA programoje. GVA gali svarstyti proporcingos sumokėtos kainos dalies grąžinimą, jei tolesnis vaiko dalyvavimas programoje tampa neįmanomas dėl ligos.
 • Priėmus į GVA programą, bus pasirašoma neformaliojo švietimo paslaugų sutartis, kurios svarbios sąlygos pateikiamos žemiau. -Pateikdami šią paraišką atrankai į GVA programą sutinkame, kad GVA programos vykdytojai turi teisę vykdyti atranką savo nuožiūra ir įsipareigojame nereikšti pretenzijų dėl atrankos vykdymo būdo, priemonių ir rezultatų. -Vaikas privalo laikytis GVA taisyklių ir darbuotojų nurodymų ir supranta, kad dėl nesilaikymo gali būti pašalintas iš užsiėmimų ar visiškai pašalintas iš programos GVA sprendimu nustačius, kad tolesnis vaiko dalyvavimas programoje yra nesuderinamas su kitų programos dalyvių interesais, harmonija ar gerove. -Mes įsipareigojame atlyginti vaiko padarytus nuostolius GVA ar kitiems programos dalyviams. -Vaikas yra atsakingas už deramą atsargumą ir tinkamą elgesį siekiant išvengti žalos sveikatai ar turtui. GVA programos vykdytojai neatsako už vaiko saugumą ne programos naudojamose patalpose. -Suprantame, kad GVA programa yra vykdoma geriausių pastangų principu ir besąlygiškai atsisakome bet kokių pretenzijų GVA vykdytojams dėl žalos asmeniui ar turtui bei patirtų nuostolių ar išlaidų (įskaitant sumokėtą dalyvavimo programoje mokestį), susijusių su ar kylančių iš vaiko dalyvavimo GVA programoje ar dėl GVA programos dalių pakeitimo, perkėlimo ar atšaukimo (praleidimo) ar programos nutraukimo anksčiau termino esant svarbioms išorinėms priežastims, išskyrus didelį aplaidumą ir/ar sąmoningą neveikimą kilus akivaizdžiam pavojui vaiko sveikatai. -Suprantame, kad vaikui sistemingai nedalyvaujant GVA programos veikloje (praleidus daugiau nei dvi šeštadienines sesijas dėl kitų priežasčių nei gydytojo patvirtintas sveikatos sutrikimas) ar nesistengiant aktyviai dalyvauti programoje, GVA sprendimu vaikas gali būti visiškai pašalintas iš programos. -Mes suteikiame GVA ir programos darbuotojams ar pasitelktiems tretiesiems asmenims teisę fotografuoti ir/ar filmuoti Vaiką veiklos GVA programoje metu ir naudoti nuotraukas ir kitą vaizdo medžiagą, vaizduojančią vaiką, spausdinta ir elektronine forma (įskaitant internetą) GVA veiklos viešinimo tikslais. -Vaikui susižeidus ar susirgus, įgaliojame GVA savo nuožiūra pasirinkti tinkamas priemones ir veiksmus veikiant vaiko interesų labui, įskaitant būtinąją medicinos pagalbą. Mes atsisakome bet kokių pretenzijų GVA dėl medicininės pagalbos organizavimo ir teikimo vaikui.
 • Vaiko atsakomybė: Aš suprantu, kad, jei būsiu priimtas, mano kaip GVA programos dalyvio pareiga yra dalyvauti programoje visomis pastangomis, tinkamai elgtis ir laikytis visų GVA programos taisyklių, gerbti GVA darbuotojus ir dalyvius, jų teises, tausoti jų turtą, kartu su GVA darbuotojais ir dalyviais tausoti GVA patalpas, aplinką ir priemones. Aš suprantu, kad šių įsipareigojimų nesilaikymas gali būti mano pašalinimo iš GVA programos priežastis.
 • Jei atrankos metu vaikas bus priimtas į GVA programą, tačiau atsisakysime joje dalyvauti (nustatytu laiku nesudarysime dalyvavimo GVA programoje sutarties arba ji tinkamai neįsigalios dėl ne nuo GVA priklausančių priežasčių), GVA programos vykdytojai turi teisę reikalauti, o aš įsipareigoju atlyginti programos atrankos vykdymo išlaidas – 30 eurų. Ši sąlyga netaikoma daugiavaikėms šeimoms.
 

Klausimėlis :)

 • 4 / 4