GVA programa priima vaikus iš visos Lietuvos,  besimokančius 2-oje, 3-ioje ir 4-oje klasėse. GVA MINI programa priima vaikus, besimokančius 1-oje klasėje.

Į programą „Gabių vaikų akademija“ priimama vienerių mokslo metų programai. Į aukštesnę Akademijos programos amžiaus grupę priėmimas kiekvienais mokslo metais vyksta iš naujo.

Jei nenurodyta kitaip, toliau GVA programa apima ir GVA MINI programą.

Apgailestaujame, tačiau 2022-2023 m.m. GVA programa nevyks. Lauksime Jūsų kitąmet.

 Svarbios datos

Priėmimo dalyvavimui programoje „Gabių vaikų akademija“ 2020-2021 m.m. kalendorius:

 • Paraiškos dalyvavimui programoje priimamos iki 2021-09-23. (žr. skirtuke „Paraiška“)
 • Priėmimo testai vykdomi rugsėjo mėn. 25 d. (šeštadienį) pradinėje mokykloje „ŽINIUKAS“ .
 • Priėmimo rezultatai paskelbiami per savaitę.
 • Sutartys dalyvavimui GVA programoje turi būti sudarytos (pasirašytos ir pristatytos GVA) iki rugsėjo 30 d.

 

 Priėmimo kriterijai

Kandidatai (*) į GVA programą vertinami remiantis paraiškoje pateikta informacija ir priėmimo testų rezultatais (atrinkti kandidatai bus kviečiami atlikti testus):

 • vaiko bendrųjų gebėjimų įvertinimo testo  (**);
 • GVA pasiekimų testo.

GVA programa priima vaikus, kurių bendrųjų gebėjimų testo rezultatas ≥90%.

GVA MINI programa priima pirmaklasius, mokančius skaityti.

Paraiškos pateikimas neužtikrina, kad vaikas bus pakviestas į atranką. Pradinė kandidatų atranka atliekama remiantis kandidato pasiekimais (nurodoma paraiškoje).

* Išimtis – gebėjimų ir pasiekimų įvertinimo testai netaikomi anksčiau GVA programoje dalyvavusiems vaikams.

** Kandidatai kartu su paraiška gali pateikti anksčiau atliktą bendrųjų gebėjimų testo aprašą. Tokiu atveju, testų aprašai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • vertinami tik Wechsler ilgosios ar trumposios skalės testai;
 • vertinami tik savivaldybių Pedagoginių psichologinių tarnybų, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro ar psichologinius tyrimus atliekančių universitetų padalinių atlikti testai;
 • t.b. nurodyta juos atlikusio asmens kvalifikacija atlikti šiuos testus (nepriimami studentų atlikti testai);
 • aprašai t.b. patvirtinti atlikusios organizacijos antspaudu.

 

Įmoka ir stipendija

Įmoka

Dalyvio įmoka programos „Gabių vaikų akademija“ veiklai finansuoti 2020-2021 m.m. yra (už mokslo metus; mokama pasirašant sutartį):

 • GVA programa  – 500 eurų;
 • GVA MINI programa – 250 eurai.

 

Stipendija

Nuo veiklos pradžios „Gabių vaikų akademija“ siekia, kad nepriteklius nebūtų kliūtis išsilavinimui. Todėl tikslingai ieškome rėmėjų GVA stipendijai.

2021-2022 m.m. programos dalyviams partnerių dėka vėl galime skirti keletą stipendijų:

 • 500 arba 250 eurų dalyvavimo GVA programoje įmokai (jos daliai) sumokėti (kelionės į GVA sesijas išlaidoms stipendija papildomai neskiriama).

Stipendija skiriama vaikams:

 • bendra tvarka priimtiems į GVA programą;
 • kai šeimos patiriamas nepriteklius yra kliūtis vaikų lavinimui.

Stipendijų skyrimo tvarka:

 1. Kandidatai dalyvauti GVA programoje 2021-2022 m.m. pateikia prašymą skirti stipendiją iki 2021-09-21. Prašymas pateikiamas tinkamai užpildytą „Prašymas skirti stipendiją“ formą ir visus priedus (pašto adresas nurodytas prašymo formoje) siunčiant paštu arba įteikiant tiesiogiai. Atkreipkite dėmesį, kad rekomendacijos turi paaiškinti, kodėl jums reikėtų skirti stipendiją, bet ne kodėl vaikas turi būti priimtas į GVA programą.
 2. Kandidatai bendra tvarka dalyvauja GVA programos atrankoje;
 3. Prašymai skirti stipendiją svarstomi po GVA priėmimo testų (po 2021-09-25); svarstomi tik pakankamus priėmimo testų rezultatus pasiekusių kandidatų prašymai skirti stipendiją.
 4. Kandidatai apie priėmimą į programą ir stipendijos skyrimą informuojami el.paštu maždaug per vieną savaitę po priėmimo testų;  priėmimas ir stipendijų skyrimas svarstomas tik vieną kartą, t.y. kandidatai, prašyme nurodę, jog negavę stipendijos GVA programoje nedalyvaus, neskyrus stipendijos nepriimami ir į GVA programą, tą vietą skiriant kitam kandidatui.
 5. GVA programos dalyviai, kuriems skiriama stipendija, nebaigę GVA programos dėl kitų priežasčių nei liga ar iš esmės pažeidžiantys dalyvavimo GVA programoje sutarties sąlygas ir taisykles, gražina visą skirtą stipendijos sumą.
 6. Stipendijų skyrimo procesas ir sprendimai nekomentuojami.

 

 Paraiška

Dalyvavimui atrankoje į GVA programą prašome užpildyti PARAIŠKĄ (registracija vyksta nuo rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo 21 d.).

Bus svarstomos tik pilnai užpildytos ir laiku pateiktos paraiškos. Jei kandidatas nesutinka su dalyvavimo GVA programoje sąlygomis, paraiška nebus svarstoma. Po nurodyto termino pateiktos paraiškos nebus svarstomos.

Gavę jūsų paraišką dalyvavimui GVA programoje, el. paštu atsiųsime patvirtinimą, o artėjant testams – informaciją apie tolesnius veiksmus.

Visa informacija kandidatams bus siunčiame tik el. paštu. Visą informaciją ar klausimus GVA programos vykdytojams prašome pateikti tik el. paštu info@gabiuvaikuakademija.lt . GVA programos vykdytojai neatsako už pavėluotai pristatytus ar visai nepristatytus pranešimus el. paštu ir galimą įtaką atrankos rezultatams.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pateikdami paraišką dalyvavimui GVA programoje Jūs įsipareigojate joje dalyvauti. Jei vaikas bus priimtas į GVA programą, tačiau atsisakysite joje dalyvauti (nesudarysite dalyvavimo GVA programoje sutarties ar ši sutartis neįsigalios dėl nuo GVA nepriklausančių priežasčių), GVA programos vykdytojai pasilieka teisę reikalauti atlyginti programos atrankos vykdymo išlaidas – 30 eurų. Ši sąlyga netaikoma daugiavaikėms šeimoms.

 

Informacija teikiama: tel. 8687 49647, el. paštu info@gabiuvaikuakademija.lt

Prašome sekti informaciją www.gabiuvaikuakademija.lt